യുവകലാസാഹിതി ദുബായ് വാർഷികാടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തിവരുന്ന ബ്ലഡ് ഡൊണേഷൻ ഡ്രൈവ് ജൂൺ 2, ഞായറാഴ്ച രാവിലെ 10 മുതൽ 1 മണി വരെ ബ്ലഡ് ഡൊണേഷൻ സെൻ്റർ, ജെദാഫ്, ദുബായിൽ (Blood Donation Centre, Jeddaf, Dubai) വച്ച് നടക്കുന്നു.

For Registration link CLICK HERE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *