ഷാർജ അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകമേളയിൽ ഇത്തവണയും പ്രഭാത് ബുക്ക് ഹൗസ് ഭാഗമാകുന്നു. നിരവധി പുതിയ പുസ്തകങ്ങളുമായാണ് ഇത്തവണ പ്രഭാതിന്റെ വരവ്. എല്ലാവരേയും സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു.
ഹാൾ നമ്പർ 7 ,14ZD

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *