യുഎഇ യിലെ പ്രമുഖ സാംസ്‌കാരിക പ്രവർത്തകനും യുവകലാസാഹിതി ദുബായ് യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറിയുമായിരുന്ന അന്തരിച്ച ശ്രീ. നനീഷ് ഗുരുവായൂരിന്റെ സ്മരണാർത്ഥം യുവകലാസാഹിതി ദുബായ് യൂണിറ്റ് നടത്തിയ ചെറുകഥാ രചന മത്സരത്തിലേക്ക് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മലയാള എഴുത്തുകാരിൽ നിന്നും അയച്ചുകിട്ടിയ 642 രചനകളിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്ത 16 മികച്ച രചനകൾ അടങ്ങുന്ന ചെറുകഥാ സമാഹാരം, “മായാത്ത കാൽപ്പാടുകൾ” (പ്രസാധകർ: പ്രഭാത് ബുക്ക് ഹൗസ്) ഷാർജ അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകോത്സവനഗരിയിലെ പ്രഭാത് ബുക്സിന്റെ സ്റ്റാളിൽ ലഭ്യമാണ്.
മുഴുവൻ അക്ഷരസ്നേഹികളുടെയും പുസ്തക ശേഖരത്തിലേക്ക് മലയാളചെറുകഥയുടെ നവീന ഭാവുകത്വം അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന ഈ കഥാസമാഹാരം ഒരു മുതൽക്കൂട്ടാകുമെന്നു ഞങ്ങൾ ഉറപ്പുതരുന്നു.
ഹാൾ നമ്പർ.7, സ്റ്റാൻഡ് നമ്പർ 14ZD

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *