പ്രവാസി ക്ഷേമ പദ്ധതികളെക്കുറിച്ച് ബോധവൽക്കരണവും അംഗത്വം ചേർക്കലും
യുവകലാസാഹിതി യു എ ഇ യിൽ എല്ലാ എമിറേറ്റുകളിലും നടത്തിവരുന്ന കാമ്പയിനിൻ്റെ ഭാഗമായി പ്രവാസി ക്ഷേമ പദ്ധികളെക്കുറിച്ച് ബോധവൽക്കരണവും, ക്ഷേമനിധി, നോർക്ക പ്രവാസി ഐഡി എന്നിവയിൽ അംഗത്വം ചേർക്കൽ കേമ്പയിനും യുവകലാസാഹിതി -റാസ് അൽ ഖൈമയുടെ അഭിമുഖ്യത്തിൽ ഫെബ്രുവരി 11 ന് 4:30 ന് ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷനിൽ വെച്ച് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. എല്ലാവരേയും പരിപാടിയിലേക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *