മലയാളികളെ സംബന്ധിച്ച് സമത്വമെന്ന ആശയത്തിന് ഓണത്തപ്പനോളം പഴക്കമുണ്ട്. മാനുഷർ ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഐശ്വര്യപൂർണമായ ഒരു ഓണം എല്ലാവർക്കും ആശംസിക്കുന്നു.

#യുവകലാസാഹിതിയുഏഇ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *