ദുബായ് യുവകലാസാഹിതിയുടെ സാരഥിയായിരുന്ന നനീഷ് ഗുരുവായൂരിന്റെ സ്മരണാർത്ഥം ദുബായ് യുവകലാസാഹിതി സംഘടിപ്പിച്ച നനീഷ് സ്മാരക ചെറുകഥ രചനാ മത്സര ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു.

പ്രശസ്ത എഴുത്തുകാരൻ പെരുമ്പടവം ശ്രീധരൻ ജൂറി ചെയർമാൻ ആയ സമിതിയാണ് വിജയികളെ തിരഞ്ഞെടുത്തത്. സമ്മാനവിതരണം യുവകലാസാഹിതി ദുബായ്‌യുടെ വാർഷിക സാംസ്കാരിക പരിപാടിയായ ‘യുവകലാസന്ധ്യയിൽ’ വച്ച് നല്കുന്നതായിരിക്കും.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *