മൂന്നാമത് ലോക കേരള സഭയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കേരള സർക്കാരിന്റെ ഔദ്യോഗിക ക്ഷണം ലഭിച്ച യുവകലാസാഹിതി യു.എ. ഇ കേന്ദ്ര കമ്മറ്റി അംഗങ്ങൾക്ക് അഭിനന്ദനങ്ങൾ..

#യുവകലാസാഹിതി യു.എ.ഇ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *