സ്നേഹശാസനകളുമായി എത്രയോ കാലമായി ശ്രീകുമാർ സർ യുവകലാസാഹിതിക്കൊപ്പമുണ്ട്. ഏത് ജീവൽപ്രശ്നവുമായി സമീപിച്ചാലും സർ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാതിരിക്കില്ല എന്ന ഉറപ്പു ഞങ്ങൾക്കുമുണ്ട്. കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി സ.പിണറായി വിജയന്റെയും മലയാളത്തിന്റെ വല്യേട്ടൻ ശ്രീ മമ്മൂട്ടിയുടെയും കൈകളിൽനിന്നും കൈരളി NRI പുരസ്കാരം സ്വീകരിച്ച ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട വല്യേട്ടൻ ശ്രീകുമാർ സാറിന് യുവകലാസാഹിതിയുടെ ഹൃദയാഭിവാദ്യങ്ങൾ
V.P. Sreekumar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *