ശരീരം ഗൾഫിലും മനസ്സും ഹൃദയവും കേരളത്തിലും സൂക്ഷിക്കുന്നവരാണ് പ്രവാസി മലയാളികൾ . നമ്മുടെ നാട് നേരിടുന്ന വലിയ ഒരു മഹാവ്യാധിയെ ചെറുത്ത് തോൽപ്പിക്കുവാൻ നമ്മുടെ നാടിന് നമ്മുടെ സഹായം ഈ ഘട്ടത്തിൽ ആവശ്യമുണ്ട്. അത്തരം ആവശ്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞു ചെയ്യുവാനുള്ള സുമനസ്സുകളുടെ ആഗ്രഹത്തെ നോർക്കയുടെയും ലോകകേരളസഭയുടെയും സഹായത്തോടുകൂടി ഏകോപിപ്പിക്കുകയാണ് യുവകലാസാഹിതി യുഎഇ . പൾസ് ഓക്സിമീറ്റർ , ഓക്സിജൻ കോൺസൻട്രേറ്റർ തുടങ്ങിയ ജീവൻരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങൾക്ക് സംസ്ഥാനത്ത് ദൗർലഭ്യം നേരിടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇത്തരം ഉപകരണങ്ങൾ സമാഹരിച്ച് നാട്ടിലെത്തിക്കുന്ന നോർക്കയുടെ ബൃഹദ്പദ്ധതിക്കൊപ്പം കൈകോർക്കുകയാണ് ഞങ്ങളും .
നാടിനൊപ്പം അണി ചേരുക . നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ ജീവനും ജീവിതവും വീണ്ടെടുക്കട്ടെ .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *