വിശ്വാസദാർഡ്യത്തിൻ്റെയും അതിൽ നിന്നും ഉരുവായ ത്യാഗത്തിൻ്റെയും സ്മരണയിലാണ് ലോകം ബലിപെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കുന്നത്.

എല്ലാവർക്കും യുവകലാസാഹിതി യു എ ഇയുടെ പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *