കുവൈത്തിലുണ്ടായ തീപിടുത്തത്തിൽ ജീവൻ പൊലിഞ്ഞവർക്ക് യുവകലാസാഹിതിയുടെ ആദരാഞ്ജലികൾ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *