നാലാമത് ലോക കേരളസഭയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട യുവകലാസാഹിതി യുഎഇ പ്രതിനിധികൾക്ക് അഭിവാദ്യങ്ങൾ..

#yuvakalasahithyuae

#LokaKeralaSabha

#lokakeralasabha2024

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *