കളിയുടെ രസക്കുടുക്കയിൽ അറിവിൻറെ നൂറു നൂറു അമൃത ബിന്ദുക്കൾ നിറച്ച് വീണ്ടും ഒരു കളിവീട് വരവായി

പ്രവാസത്തിന്റെ തുരുത്തിൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്ന നേരനുഭവത്തിന്റെ ഉപ്പും പുളിയും മധുരവും പകർന്നാണ് ഓരോ കളിവീടും പിരിയുന്നത്. പുതിയ കൂട്ടുകാരും പുതിയ കളികളും പുതിയ അറിവുകളും അവരെ പങ്കുവെയ്പ്പിന്റെയും സമത്വത്തിന്റെയും സാഹോദര്യത്തിന്റെയും പുതിയൊരു ലോകത്തിലേക്ക് നയിക്കട്ടെ …

For Registration, Click Here

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *