വീണ്ടും ഓർമിപ്പിക്കാൻ സമയമായി ..

We, the people of India,

We, the Hindus of India എന്നല്ല..

We, the Muslims എന്നോ Christians എന്നോ അല്ല

We, the Sikhs, Jains, Budhists, Parsis എന്നോ അല്ല..

We, the atheists and non believers of India എന്നുമല്ല

We, the people of India …

അതെ ഇന്ത്യയെന്ന പരമാധികാര സോഷ്യലിസ്റ്റ് മതേതര റിപ്പബ്ലിക്കിലെ ജനങ്ങൾ അതിൻറെ പൗരന്മാർക്ക്

രാഷ്ട്രീയവും സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികവുമായ നീതി,

ചിന്തിക്കാനും ആവിഷ്കരിക്കാനും വിശ്വസിക്കാനുംആരാധിക്കാനും പ്രചരിപ്പിക്കാനും ഉള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം

എല്ലാവർക്കും അവസരസമത്വം

വ്യക്തിയുടെ അന്തസ്സ് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന സാഹോദര്യവും രാജ്യത്തിൻറെ ഐക്യവും അഖണ്ഡതയും ഇതിനാൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

അതെ, ഇതു ഉറപ്പാക്കേണ്ടവർ നമ്മളാണ്. WE , THE PEOPLE

എല്ലാവർക്കും റിപ്പബ്ലിക് ദിന ആശംസകൾ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *