“കൈയ്യിലൊരു പിടി ദര്‍ഭയുമായ്, ബലി-

ക്കല്ലു നനയ്ക്കുവാന്‍ ബാഷ്പോദകവുമായ്

നോവും മുടന്തുകാല്‍ വച്ചു നടന്നല-

ഞ്ഞീ വഴിയമ്പലപ്പൂമുഖത്തിണ്ണയില്‍

വന്നു കയറി ഞാന്‍, കാലം കെടുത്തിയ

മണ്‍‍വിളക്കും താങ്ങി നില്‍ക്കുന്നു തൂണുകള്‍ ,

ഒറ്റയ്ക്കൊരിടത്തിരുന്ന് മനസ്സിന്‍റെ

കുത്തും ഞെറിയുമഴിച്ചു കെട്ടീടണം. ”

ലോകം പ്രത്യാശയുടെ പിറവിയിലേക്ക് കൺതുറന്ന ആ നാളിലാണ് ഞങ്ങൾക്ക് നനീഷിനെ നഷ്ടപ്പെട്ടത്. നിത്യസ്മൃതിയുടെ പുസ്തകത്തിലേക്ക് ആ പേര് എഴുതി ചേർത്തിട്ട് മൂന്ന് വർഷം തികയുന്നു.

യുവകലാസാഹിതിയുടെ വേദികളിൽ അസാന്നിധ്യം ഒരു സാന്നിധ്യമാക്കി മാറ്റി നനീഷ് ഇന്നും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു. ഒരു വറ്റാത്ത മന്ദഹാസവുമായി

..

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *