പ്രിയപ്പെട്ടവരെ

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ദേശീയ സെക്രട്ടറിയേറ്റ് അംഗവും സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയുമായിരുന്ന സ. കാനം രാജേന്ദ്രന്റെ അപ്രതീക്ഷിത വിയോഗം കേരള സമൂഹത്തിന് വലിയ ഒരു ആഘാതമാണ്.

പ്രവാസി ലോകത്തെ പലരുമായി അടുത്ത ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവായിരുന്നു സഖാവ് .

സമുചിതമായ രീതിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുസ്മരണ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുവാനാണ് യുവകലാസാഹിതി അൽ-ഐൻ യൂണിറ്റ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഡിസംബർ 24 അൽ ഐൻ ഇന്ത്യൻ സോഷ്യൽ സെൻറർ ഹാളിൽ നടക്കുന്ന അനുസ്മരണ പരിപാടിയിൽ താങ്കളുടെ മഹനീയമായ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാവണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.

യുവകലകലാസാഹിതി അൽ ഐൻ

യുവകലാസാഹിതിയുഎഇ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *