ജാഗ്രതയുടെ സാംസ്കാരിക ഹൃദയപക്ഷം യുവകലാസാഹിതി സമ്മേളനത്തിന് അഭിവാദ്യങ്ങൾ..

 

ജാതിയല്ല മതമല്ല മനുഷ്യനാണ് പ്രധാനം

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *