യുവകലാസാഹിതി യുഎഇ റാസൽഖൈമ ഒരുക്കുന്ന കുടുംബ സംഗമം 2023, കുട്ടികൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന വിവിധ കലാപരിപാടികൾ വോയ് ഓഫ് സാഹിതി അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഗാനമേള എന്നിവ പരിപാടിയുടെ മുഖ്യ ആകർഷണമാണ്. എല്ലാവർക്കും പരിപാടിയിലേക്ക് സ്നേഹ സ്വാഗതം

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *