പ്രവാസി മിത്രം വെബ് പോർട്ടലിന് ആശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് ലോക കേരള സഭാംഗവും യുവകലാസാഹിതി യുഎഇ മുതിർന്ന നേതാവുമായ ശ്രീ.ബാബു വടകര

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *