പ്രവാസികളുടെ ഭൂമി സംബന്ധിച്ച പരാതികളും റവന്യൂ വകുപ്പിൽ നടത്തിയെടുക്കേണ്ട ആവശ്യങ്ങളും സമയബന്ധിതമായി പരിഹരിക്കുവാൻ റവന്യൂ വകുപ്പ് മുൻകൈ എടുത്ത് പ്രവാസിമിത്രം വെബ് പോർട്ടൽ സ്ഥാപിക്കാനുളള തീരുമാനം പ്രവാസികൾക്ക് ഏറെ ആശ്വാസം പകരുന്നതാണ്.
കാലങ്ങളായി പ്രവാസികൾ നേരിടുത്ത കടുത്ത പ്രയാസത്തിന് ഇതുമൂലം പരിഹാരം ആകും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

യുവകലാസാഹിതി പരിപാടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യു.എ. ഇ ൽ എത്തിയ ബഹു: റവന്യൂ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ.കെ.രാജൻ പ്രവാസികൾക്ക് നൽകിയ ഉറപ്പ് പാലിക്കപ്പെടുന്നതിൽ യുവകലാസാഹിതിയും അഭിമാനിക്കുന്നു.

മെയ് 17 ന് നടക്കുന്ന ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനത്തിന് ആശംസകൾ നേരുന്നു. കേരള സർക്കാറിന് യുവകലാസാഹിതിയുടെ അഭിവാദ്യങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *