ലോക കേരള സഭാംഗവും യുവകലാസാഹിതി യു.എ. ഇ മുൻ പ്രസിഡണ്ടുമായ ശ്രീ. ബാബു വടകരയുടെ മാതാവ് കുഞ്ഞി പാർവതിയുടെ നിര്യാണത്തിൽ യുവകലാസാഹിതി യു.എ. ഇ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റേയും കുടുംബത്തിന്റേയും ദുഃഖത്തിൽ പങ്ക് ചേരുകയും ചെയ്യുന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *