കൂട്ടുകാരേ,
ബാലകലാസാഹിതി എന്ന കൽക്കണ്ടമാവിൽ കെട്ടിയ കളിയൂഞ്ഞാലിൽ നമ്മുക്ക് തെല്ലിട ഇരിക്കാം. ആടിയും പാടിയും പാടിക്കൊണ്ടാടിയും നമുക്ക് ഈ അവധിക്കാലം മറക്കാനാവാത്ത ഒരു അനുഭവമാക്കാം.
ഡിസംബർ 17ന് ഷാർജ ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ നമുക്ക് ഒത്തു കൂടാം

#ബാലകലാസാഹിതിഷാർജ
#യുവകലാസാഹിതിഷാർജ
#യുവകലാസാഹിതിUAE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *