എല്ലാ യുഎഇ നിവാസികൾക്കും സന്തോഷകരമായ ഒരു ദേശീയദിനം ആശംസിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ 51 വർഷങ്ങളിൽ ലോകത്തെ ഏറ്റവും സന്തുഷ്ടമായ ജനതയായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സാർവത്രിക പുരോഗതിയിൽ യുവകലാസാഹിതി യുഎഇയും അഭിമാനിക്കുന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *