ഈ രാവിൽ സമ്മോഹനമായ ഈണങ്ങളുടെ അരിമുല്ലകൾ പൂവിടും. പാതിരാപ്പുള്ളുകൾ മൂകമായി കാതോർക്കവേ കനവിന്റെ പാഴ്മുളം തണ്ടിൽ കാറ്റായി ജോൺസൺ തഴുകിയുണരും…. മധുരം ജീവാമൃതം…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *