2020 ഡിസംബറിൽ നിന്നും 2021 ജനുവരി ഒന്നിലേക്ക് അർക്കരശ്മികൾ കൺ തുറക്കുമ്പോൾ വലിയ മാറ്റങ്ങളൊന്നും നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവുന്നു എന്ന് നാം കരുതേണ്ടതില്ല. മാറ്റിയിടുന്ന പഴയ കലണ്ടർ പോലെ മായ്ച്ചു കളയാവുന്നതല്ല 2020 തന്ന വ്യഥകൾ . എസ് പി ബി , സ :സത്യനാരായൺ സിങ്ങ്, സുഗതകുമാരി, ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരൻ നനീഷ്, പേരറിയുന്നതും അറിയാത്തതുമായ എത്രയോ മനുഷ്യമോഹങ്ങൾ . സങ്കടക്കടലിന്റെ അലകൾ നിലയ്ക്കുന്നില്ല.

ജീവിതയാത്ര മുന്നോട്ട് മാത്രം പോകുവാൻ കഴിയുന്ന ഒറ്റയടിപ്പാതയിലൂടെയാണ്. അതിജീവനത്തിന് പോരാടിയ മനുഷ്യരുടെ ചരിത്രമാണ് ഈ ലോകത്തിന്റെ കഥ.

വൈലോപ്പിള്ളി കാലത്തിനായി കുറിച്ച പോലെ “ഹാ! വിജിഗീഷു മൃത്യുവിന്നാമോ ജീവിതത്തിൻ കൊടിപ്പടം താഴ്ത്തുവാൻ ”
വീണു പോയവർക്ക് കൂടി വേണ്ടി ജീവിതത്തെ സ്നേഹിച്ചു കൊണ്ട് നമ്മുക്ക് ഈ ലോകത്തെ കൂടുതൽ മനോഹരമാക്കാം.

യുവകലാസാഹിതി യുഎഇ, സമത്വത്തോടും സമഭാവനയോടും കൂടി എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും അന്തസ്സോടെ ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു നവലോകത്തിന്റെ ഉദയം ആശംസിക്കുന്നു

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *